Radiofrekvenser i Gothenburg

Radiofrekvenser i Gothenburg Plats Frekvens
GNF 102,6 Brudaremossenmasten 102.60 fm
GNF 103,1 Brudaremossenmasten 103.10 fm
GNF 94,9 Brudaremossenmasten 94.90 fm
Mix Megapol (Göteborg) Lärje 107.30 fm
NRJ (Sverige) Brudaremossenmasten 105.90 fm
Radio KianIran Brudaremossenmasten 106.30 fm
Radio MNF Brudaremossenmasten 100.20 fm
Radio Plus Mölndal, Västerberget 90.70 fm
Radio Sedaye Ashena Brudaremossenmasten 106.30 fm
Rix FM Brudaremossenmasten 105.30 fm
Rockklassiker Brudaremossenmasten 104.80 fm
SR P1 Brudaremossenmasten 89.30 fm
SR P1 Brudaremossenmasten 225.648 (12B) dab
SR P2 Brudaremossenmasten 96.30 fm
SR P2 Klassiskt Brudaremossenmasten 225.648 (12B) dab
SR P2 Världen Brudaremossenmasten 225.648 (12B) dab
SR P3 Brudaremossenmasten 99.40 fm
SR P3 Star Brudaremossenmasten 225.648 (12B) dab
SR P4 Göteborg Brudaremossenmasten 101.90 fm
SR Radioapans knattekanal Brudaremossenmasten 225.648 (12B) dab
SR Sisuradio Brudaremossenmasten 225.648 (12B) dab
Star FM Lärje 107.80 fm